Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van DURV Interieuradvies 

Artikel 1. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop/verkoop/advies, opdrachten, presentaties en evenementen waaronder tevens cursussen en workshops van DURV Interieuradvies. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.durvinterieuradvies.nl, en worden bij iedere offerte/samenwerkingsovereenkomst meegezonden en worden op verzoek nogmaals gratis toegezonden;
2. Gezien de specifieke werkzaamheden en rechten worden algemene voorwaarden, zoals de algemene voorwaarden van de wederpartij als particulier/bedrijf, door DURV Interieuradvies niet geaccepteerd;
3. De wederpartij zal zich ter zake van een aankoop/advies nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij/zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan DURV Interieuradvies ter kennis heeft gebracht en DURV Interieuradvies alsdan onder deze voorwaarde de order schriftelijk heeft aanvaard; 

Artikel 2. AANKOOP/ADVIES

1. Indien – nadat de aankoop/opdracht voor advies is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de aankoop/offerte zijn opgenomen, dan worden deze extra kosten/uren – naast het afgesproken aankoopbedrag – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. De oorspronkelijk overeengekomen levertijd komt door de wijziging te vervallen;
2. Indien - na een gevoerd intakegesprek - niet wordt overgegaan tot een advies/aankoop-opdracht betaalt de wederpartij een vergoeding voor de door DURV Interieuradvies, werkelijk gemaakte uren tegen het uurtarief genoemd op de website, alsmede een km-vergoeding van € 0,50 per gereden km.; 

Artikel 3. VERGOEDING

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die DURV Interieuradvies in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen, inclusief B.T.W. en andere overheidsheffingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan of omdat DURV Interieuradvies hogere kosten zal maken, is DURV Interieuradvies gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst schriftelijk te stoppen vanaf dat moment, binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

Artikel 4. FACTUUR EN BETALING

1. Bij opdracht voor een groot advieswerk, kan gevraagd worden aan de wederpartij, om de factuur in delen te betalen, al naargelang de voortgang. Het laatste deel wordt dan voldaan na de eindpresentatie.

2. Overige facturen worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, mits anders is overeengekomen;
3. DURV Interieuradvies is na het verstrijken van de betalingstermijn bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0 % per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
4. Alle door DURV Interieuradvies gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;
5. In geval van een gezamenlijke aankoop/adviesopdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);
6. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting, is DURV Interieuradvies met een beroep op de onzekerheidsexceptie gerechtigd de levering/advieslevering op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen; 

Artikel 5. ANNULERING

In geval van annulering door wederpartij voor de advies-aankoop zijn alle door DURV Interieuradvies gemaakte kosten en gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 25% van de hoofdsom, te vermeerderen met eventuele door DURV Interieuradvies geleden schade; 

Artikel 6. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

1. De in de overeenkomst genoemde leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van de genoemde leveringstermijn moet de wederpartij DURV Interieuradvies schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;
2. De overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging van enige de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit DURV Interieuradvies kan worden toegerekend;
– de wederpartij in één of meer verplichtingen jegens DURV Interieuradvies tekortschiet ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– de wederpartij DURV Interieuradvies niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering te bezoeken en/of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen; 

Artikel 7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. DURV Interieuradvies zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende kennis van zaken;
2. DURV Interieuradvies mag zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uitbesteden aan of laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij DURV Interieuradvies;
3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DURV Interieuradvies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DURV Interieuradvies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DURV Interieuradvies zijn verstrekt, heeft DURV Interieuradvies het recht de overeenkomst te beëindigen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;

Artikel 8. WORKSHOPS / BETAALDE EVENEMENTEN

1. Afwezigheid van een kandidaat tijdens een workshop of evenement ontheft wederpartij niet van haar betalingsverplichting. Verzuim, ziekte of verhindering geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de gelden of ontbinding van de overeenkomst;
2. Wanneer door DURV Interieuradvies een workshop wordt verzorgd en een kandidaat verhinderd is om deel te nemen aan een workshop, is vervanging door een andere kandidaat mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een 1 week voor workshop wordt aangemeld bij DURV Interieuradvies. Voor deze vervanging is de wederpartij geen extra kosten verschuldigd;
3. Een verhinderde kandidaat kan – indien mogelijk en op verzoek - worden overgeboekt naar eenzelfde workshop op een andere datum;

Artikel 9. GARANTIE / RECLAMEREN

1. DURV Interieuradvies garandeert dat alle geleverde goederen/adviezen conform de overeengekomen offerte worden uitgevoerd;
2. Van iedere garantie op het door DURV Interieuradvies geleverde materiaal/advies is uitdrukkelijk uitgesloten: smaakverschillen, normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring en glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding van de techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de wederpartij zelf aanbrengen van (zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen;
3. Reclame (klagen) is niet mogelijk indien:
– nuance- en kleurafwijkingen ten opzichte van het gegeven advies;
– materiaal een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertoond die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– het materiaal voor een ander doel is gebruikt dan waarvoor zij was bestemd of naar het oordeel van DURV Interieuradvies op onoordeelkundige wijze is gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van DURV Interieuradvies;

– wederpartij niet aan haar verplichtingen jegens DURV Interieuradvies (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
– zonder schriftelijke toestemming van DURV Interieuradvies door derden  werkzaamheden / veranderingen aan het advies of materiaal zijn verricht;
4. Indien wederpartij schriftelijk klaagt en haar klacht door DURV Interieuradvies  terecht wordt bevonden, zal DURV Interieuradvies naar haar keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) vervangen of (laten) repareren of een prijsreductie verlenen;
5. Het in behandeling nemen van een klacht schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
6. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

Artikel 10. RISICO OVERGANG

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;
2. Bij aflevering dienen goederen direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan DURV Interieuradvies in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen;

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

DURV Interieuradvies is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten onverminderd de haar toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd dan wel het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD / INTELLECTUELE
EIGENDOMSRECHTEN

1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door DURV Interieuradvies aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden en/of diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;
2. DURV Interieuradvies is in de in artikel 9 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij
gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt DURV Interieuradvies voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;
3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is zij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden – onder voorbehoud van de eigendomsrechten van DURV Interieuradvies – te leveren. Zij is eveneens verplicht DURV Interieuradvies op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die zij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan DURV Interieuradvies om dit pandrecht tot stand te brengen;
4. DURV Interieuradvies behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door zijn geleverde zaken in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten en erkent dat DURV Interieuradvies rechthebbende is;

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

1. DURV Interieuradvies is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 10 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
2. DURV Interieuradvies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
3. De aansprakelijkheid van DURV Interieuradvies voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het aankoopbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van DURV Interieuradvies in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
4. Wederpartij dient DURV Interieuradvies altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkstelling en daarmee de schadeloosstelling;
5. DURV Interieuradvies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
6. De wederpartij vrijwaart DURV Interieuradvies tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen; 

Artikel 14. OVERMACHT

1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van DURV Interieuradvies, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van DURV Interieuradvies kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door DURV Interieuradvies ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), enzovoort.;
2. Overmacht geeft DURV Interieuradvies het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;

Artikel 15. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN
PRIVACYBELEID

1. DURV Interieuradvies ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
3. DURV Interieuradvies bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist;
4. DURV Interieuradvies verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die DURV Interieuradvies wettelijk verplicht is te bewaren. DURV Interieuradvies is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
5. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enzovoort.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

Artikel 16. PARTIËLE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,
BEVOEGDE RECHTER

1. De vestigingsplaats van DURV Interieuradvies is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens DURV Interieuradvies moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van DURV Interieuradvies is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en DURV Interieuradvies gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.